جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها

جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها

جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها دارای 50 صفحه میباشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 950 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


درس اول 
درس دوم 
درس سوم 
درس چهارم 
درس پنجم 
درس ششم 
درس هفتم 
درس هشتم 
درس نهم 
درسدهم 
درس یازدهم 
درس دوازدهم 
درس سیزدهم 

قسمتی از متن :


ﻟﻐﺎت ﺟﺪﻳﺪ درس اول :   
Deflection  ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺧﻤﺸﻲﻛﺮدن 
Characters      ﻣﺸﺨﺼﺎت 
Cease         ﻣﺘﻮﻗﻒ کردن
Experimental   ﻋﻤﻼ، ﺗﺠﺮﺑﻲ 
Strain          ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ   
Stable          ﭘﺎﻳﺪاری 
Evidence      ﮔﻮاه، ﺷﺎﻫﺪ 
Equilibrium     ﻣﻌﺎدﻻت 
Indicate       ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن 
Tension        ﻛﺸﺶ 
Assume        ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ 
Brittle        ﺷﻜﻨﻨﺪه 
Twist         ﺗﺎب برداﺷﺘﻦ 
Shaft         ﻣﻴﻠﻪ 
Initiate      آﻏﺎز ﺷﺪن   ﻣﻨﻈﻢ 
Index         ﺷﺎﺧﺺ 
Gradually     ﺑﺼﻮرت، ﮔﺴﺘﺮده
Buckling     ﻛﻤﺎﻧﺶ 
Substantially  اﺳﺎﺳﻲ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ   
Ductile       ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ 
Associate          ارﺗﺒﺎط دادن 
Collapse           ﺧﺮاﺑﻲ 
Inversely      ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎرﻳﻚ
Proportional     ﻧﺴﺒﺖ 
Slender        ، ﻧﺎزک   ﻛﺮدن
Portion        ﺑﺨﺶ 
Exceed         ﺗﺠﺎوز   ﺟﺰﺋﻲ 
Denote         ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪن 
Slightly      ، اﻧﺪﻛﻲ 
Shell          ﭘﻮﺳﺘﻪ 
Fairly        ﻧﺴﺒﺘﺎ 
Amplitude     داﻣﻨﻪ 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

خرید فایل word جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دریافت نمونه سوال جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دریافت مقاله جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

خرید فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

خرید مقاله جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از download

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

خرید نمونه سوال جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود فایل word جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

خرید فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

خرید کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از www

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دریافت پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دریافت کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دریافت تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از pdf

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

خرید نمونه سوال جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

خرید فایل word جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از word

دریافت تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دریافت کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دانلود فایل word جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دریافت مقاله جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

خرید کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرینها از free


مطالب تصادفی